Formularz kontaktowy: Zapytaj o cenę konsultanta
x
 


REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep EURODESIGN prowadzony jest przez ANMERA Justyna Meresińska-Pokrzyk, 43-190 Mikołów, ul. Katowicka 97 (NIP: 646-141-84-27, REGON: 243434411), zwanym dalej Sprzedającym.

 

§2 Warunki składania zamówienia

1. EURODESIN, znajdujący się pod adresem www.eurodesign.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internetu.

2. Sprzedający nie jest producentem towarów sprzedawanych za pośrednictwem strony www.eurodesign.pl

3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

4. Zamówienia mogą być realizowane na terenie Polski jak i krajów Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim lub w języku angielskim.

5. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego i zaakceptowanie regulaminu.

6. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.

7. Otrzymanie przez EURODESIGN  złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.

8. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

9. Od momentu potwierdzenia przez Kupującego zamówienia wpłatą na konto Sprzedający jest upoważniony do złożenia u Dystrybutora/Producenta zamówienia na towar zamówiony przez Kupującego.

10. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

11. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie są rozpatrywane.

12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

13. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT należy dostarczyć dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

14. Klienci EURODESIGN biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach EURODESIGN.

15. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu EURODESIGN i akceptuje jego postanowienia.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia oraz w przypadkach niedokonania płatności zgodnie z regulaminem.

17. Warunki niniejszego regulaminu stanowiące ogólne warunki umowy sprzedaży są dostępne na stronie Sprzedającego www.eurodesign/regulamin/ Treść zamówienia miedzy stronami jest utrwalona oraz zabezpieczona przez Sprzedającego w komputerowej bazie danych i może zostać udostępniona Kupującemu w każdej chwili na jego żądanie.

 

§3 Warunki płatności

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Kupującego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.

3. Zapłata za towar może nastąpić zależnie od rodzaju zamawianych produktów za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub przy odbiorze.

 

§4 Warunki dostawy

1. Przewidywany termin realizacji dostawy, określony w opisie indywidualnie przy produktach jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny termin dostawy jest ustalany podczas kontaktu pracownika sprzedawcy z Klientem.

2. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

3. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej transportem własnym Sprzedającego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy producenta lub firmy kurierskiej.

5. Dostawy towarów realizowane są w dni robocze w godzinach od 7 do 16.

6. Towar nie jest wnoszony przez osobę dostarczającą.

7. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera.

8. Towar nieodebrany w terminie ustalonym ze Sprzedającym jest przechowywany przez Sprzedającego na koszt Kupującego w cenie 10 złotych za dobę a za ponowną dostawę pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie w wysokości kosztów pierwotnej dostawy.

 

§6 Reklamacje

1. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towarów powstałe podczas transportu, które nie zostały stwierdzone przy ich odbiorze przez Kupującego. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu bez załączonego pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

2. Towary sprzedawane w EURODESIGN są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.

3. Warunki gwarancji są uregulowane w dostarczanych każdorazowo wraz produktem dokumentach gwarancyjnych.

4. W przypadku reklamacji prosimy o wysłanie na adres email: sklep@eurodesign.pl informacji z opisem oraz załączonymi zdjęciami uszkodzeń reklamowanego towaru. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.

5. Będą przyjmowane jedynie reklamacje złożone w formie pisemnej.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

 

§7 Zwroty

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dopuszcza możliwość odstąpienia przez Kupującego od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od otrzymania towaru, z zastrzeżeniem poniższych warunków.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, do takich towarów należą m.in. produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta. W takim przypadku nie ma również możliwości zmiany specyfikacji zamówienia oraz rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji. Towar sprowadzony od producenta pod zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi.

3. Towary, co do których przysługuje prawo zwrotu muszą być w stanie niepogorszonym, nie mogą nosić śladów eksploatacji, muszą zawierać wszystkie elementy z którymi zostały dostarczone, a w szczególności oryginalne opakowanie w nienaruszonym stanie.

4. Klient zobowiązany jest zgłosić zamiar zwrotu towaru emailem na adres kontakt sklep@eurodesign.pl. Towar musi być odesłany do Sprzedającego na koszt Kupującego. Od zwracanej kwoty zostaną odjęte również koszty dostawy produktu do Kupującego. Kupujący wraz z towarem obowiązany jest dostarczyć kopie faktury lub paragonu, informacje o tym, że produkt jest odesłany z uwagi na odstąpienie od umowy oraz podać dokładne dane i numer konta do realizacji przelewu.

5. Procedura powyższa nie dotyczy produktów wadliwych, gdzie zastosowanie znajduje procedura reklamacji.

6. Po doręczeniu zwracanego towaru Sprzedającemu następuje procedura weryfikująca: weryfikacja zgodności zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, sprawdzenie stanu opakowania, stanu towaru. Jeśli któryś z warunków nie jest spełniony towar jest odsyłany do Kupującego na jego koszt oraz zostaje sporządzony dokument korygujący (faktura korygująca VAT lub paragon korygujący) który zostaje wysłany do Kupującego. Nabywca ma obowiązek odesłania lub dostarczenia podpisanego czytelnie dokumentu korygującego do EURODESIGN.

7. Jeśli towar i dokumenty spełniają warunki uprawniające do jego zwrotu Sprzedający dokonuje zwrotu ceny w terminie 14 dni od daty dostarczenia zwracanego towaru do EURODESIGN (decyduje data listu przewozowego z firmy spedycyjnej).

 

§8 Postanowienia końcowe

1. EURODESIGN zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronie internetowej www.eurodesign.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@eurodesign.pl. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


x